ANBI

Beleidsplan

Beleidsplan vastgesteld door het bestuur van de Stichting “Mijn Hart in Actie”, gevestigd te Aalten, Postbus 75, 7090 AB Dinxperlo, in zijn vergadering van 10 december 2013 als uitvoering van het gestelde in de op 8 december 2006 vastgestelde statuten.

Algemene doelstelling en uitgangspunten.

De Stichting heeft tot doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

Financiën.

De Stichting verkrijgt haar geldmiddelen door middel van giften en legaten. Werkzaamheden. De stichting beheert de gelden en gaat in afhankelijkheid om met de haar toevertrouwde middelen en voorziet hiermee in de nood van derden.

RSIN nummer.

Het RSIN dan wel fiscaal nummer is: 8175.18.836

Beloningsbeleid.

Het bestuur van de stichting voert werkzaamheden uit op vrijwillige basis; er wordt conform de statuten geen beloning toegekend. Onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Beëindiging werkzaamheden van de Stichting.

Indien wordt besloten de activiteiten van de Stichting zoals hier aan de orde te beëindigen, om welke reden dan ook, dan zal een eventueel aanwezig positief saldo worden overgemaakt op de rekening van een instelling met een vergelijkbare taakstelling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting “Mijn Hart in Actie” d.d. 10 december 2013. Was getekend:
A. Rutgers- Huinink, voorzitter
S. Sloetjes- ten Brinke, penningmeester
G. Tjadens-den Boer, secretaris